Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tog fejl 3 gange! Méngrad hævet fra 5 % til 20 % under retssag

En ung kvinde kom for nogle år siden til skade med sit hoved i en fritidsulykke.

woman-1006100_1280.1200x630

Efter anmodning fra hendes ulykkesforsikring vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kvindens varige mén til 5 %, idet man mente, at der 3 uger efter ulykken skete en forværring af generne, som ikke skyldtes ulykken.

Kvindens ulykkesforsikring meddelte herefter, at man var enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og udbetalte invaliditetserstatning for 5 % varigt mén.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede tre gange méngraden til 5 %
Da vi mente, at méngraden var fastsat alt for lavt, og at alle kvindens gener skyldtes ulykken, bad vi yderligere to gange Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en revurdering, hvori vi igen henviste til de omfattende lægelige akter, som efter vores opfattelse dokumenterede et betydeligt højere varigt mén som følge af ulykken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  svarede dog hver gang, at man ikke fandt anledning til at ændre den tidligere vurdering, og at man fastholdt, at méngraden som følge af ulykken skulle fastsættes til 5 %.

Da ulykkesforsikringen var enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, måtte vi herefter udtage stævning mod forsikringsselskabet med påstand om betaling af yderligere invaliditetserstatning.

Retslægerådet mente, at alle generne skyldtes ulykken
Under retssagen blev sagen forelagt Retslægerådet, som to gange afgav svar til retssagen. Retslægerådet anførte, at alle generne var enten en direkte eller en indirekte følge efter ulykken.

Derudover anførte Retslægerådet, at der ikke var grund til at antage, at kvinden ville have udviklet de anførte gener, hvis ikke ulykken var sket.

Således var Retslægerådets besvarelser helt i tråd med vores vurdering – modsat vurderingerne fra både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og ulykkesforsikringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forhøjede méngraden fra 5 % til 20 %
Efter modtagelsen af Retslægerådets svar bad vi på ny Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vurdering af méngraden efter ulykken, og vi fremsendte i den forbindelse kopi af Retslægerådets svar.

På baggrund af Retslægerådets svar fremkom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med en ny vurdering, hvori man nu lagde til grund, at alle kvindens gener – direkte eller indirekte – var følger af ulykken, og man forhøjede på den baggrund méngraden fra 5 til 20 %.

Anlæggelse af retssag var af afgørende økonomisk betydning
Efter modtagelse af den nye vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under retssagen betalte ulykkesforsikringen yderligere erstatning iht. stævningen, hvorefter retssagen kunne afsluttes. Forsikringsselskabet blev samtidig pålagt at betale sagsomkostninger, da skadelidte fik fuldt medhold i sagen.

Retssagen mod ulykkesforsikringen betød desuden, at kvinden tillige kunne få yderligere méngodtgørelse fra ansvarsforsikringen, som havde accepteret at afvente den nye udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det har været af største vigtighed for kvinden, at alle hendes gener blev anerkendt som en følge efter ulykken, da forløbet desværre tyder på, at kvinden ikke på noget tidspunkt kommer i fuldtidsarbejde.

Med den nye vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er der nu – modsat tidligere – mulighed for, at hun kan få erstattet sit fulde erhvervsevnetab, når der engang foreligger en endelig afklaring af hendes arbejdsmæssige situation.

Denne ændring af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering kan betyde en mérerstatning på langt over 1 million kroner skattefrit, når erhvervsevnetabet skal fastsættes.Ingen erstatning – ingen regning

HAR DU FÅET DEN ERSTATNING, DU HAR KRAV PÅ? KONTAKT OS OG FÅ EN UMIDDELBAR GRATIS VURDERING

ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S
CVR: 35 61 75 23

sikkermail@erstatningplus.dk
Tlf: 87 47 87 47

Søndergade 51, 8000 Århus C
Nærmeste P: Sallings P-hus