Arbejde

Arbejdsskadesikringsloven skelner mellem arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser

  • En arbejdsulykke sker pludseligt eller inden for fem dage som følge af arbejdet.
  • En erhvervsbetinget lidelse opstår som regel efter mange års gentagne belastninger i arbejdet.

Arbejde
Anmeldelse af arbejdsskader
Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde alle arbejdsskader inden ni dage. I nogle tilfælde sker det dog ikke. Som skadelidt har du selv en frist på et år fra skadesdatoen til at anmelde ulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er meget vigtigt, at anmeldelsesfristen på et år overholdes. Du bør derfor selv anmelde skaden, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver har anmeldt skaden.

Erstatningsposter ved en arbejdsskade
Når en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget lidelse er anerkendt, kan der være mulighed for at få erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven for:

  • Udgifter til medicin, behandlinger, transport mv.
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning

De fleste erstatningsbeløb udbetales som et skattefrit engangsbeløb, men midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som en skattepligtig løbende ydelse.

Et endeligt erhvervsevnetab på 50 % eller mere udbetales normalt også som en løbende skattepligtig ydelse. Der er dog mulighed for at få en del af beløbet udbetalt som et skattefrit engangsbeløb.

Sagsbehandling og afgørelser
Når ErstatningPlus Erstatningsadvokater bistår i arbejdsskadesager, sørger vi for, at alle nødvendige og relevante oplysninger indhentes og sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vi udarbejder partsindlæg i relevant omfang.

Din sag er i gode hænder hos ErstaningPlus Erstatningsadvokater.

Din sag er i gode hænder hos ErstatningPlus Erstatningsadvokater.

Det omfattende arbejde har næsten altid afgørende betydning for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen hurtigst muligt og træffer den rigtige afgørelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen i første instans, og afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan påklages inden fire uger af både dig og arbejdsskadeforsikringsselskabet.

Ved en klage sendes sagen normalt videre til behandling i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelser kan ikke påklages, men kan indbringes for domstolene.

 

 

Få vurderet sagen i god tid før klagefristen på fire uger udløber
I de anerkendte arbejdsskadesager kan der træffes afgørelse om det varige mén, årslønnen, tilkendelsestidspunktet, det aktuelle/midlertidige erhvervsevnetab og det endelige erhvervsevnetab.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan også afgøre spørgsmål om behandlingsudgifter, medicinudgifter, transportudgifter mv.

Særligt i forbindelse med fastsættelsen af det varige mén, årslønnen og erhvervsevnetabsprocenten kan der være brug for at få en advokat til at gennemgå og vurdere sagen – i god tid inden klagefristens udløb fire uger efter afgørelsen.

Ansvar i arbejdsskadesager
I nogle arbejdsskadesager er der mulighed for både at komme igennem med et krav efter Arbejdsskadesikringsloven og efter Erstatningsansvarsloven – herunder bl.a. krav på godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

For at kunne opgøre krav efter Erstatningsansvarsloven kræves det, at der er en ansvarlig modpart, f.eks. fordi arbejdsulykken er sket i trafikken, eller fordi der kan rettes et erstatningskrav mod arbejdsgiveren eller en anden.

Det bør tidligt i forløbet overvejes og undersøges, om der er mulighed for at gøre et erstatningsansvar gældende.

Opgørelsen af erstatningskrav ved skader omfattet af både Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven kan være særdeles kompliceret, idet krav efter Arbejdsskadesikringsloven har forrang og skal fradrages i bl.a. opgørelsen af erstatning for erhvervsevnetab efter Erstatningsansvarsloven.

I denne type sager anbefaler vi normalt, at skadelidte får advokatbistand til sagen.

Genoptagelse og forældelsene
Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne om genoptagelse og forældelse. Dette kan ErstatningPlus Erstatningsadvokater også vejlede dig om i din konkrete erstatningssag.