Fritid

Du kan få erstatning for ulykker sket i fritiden, hvis du har en eller flere ulykkesforsikringer

Hvis du kommer til skade i fritiden, og ulykken ikke er nogen andens skyld, er der normalt kun mulighed for at få erstatning, hvis du har en ulykkesforsikring.

Fritid

Det kan enten være en privattegnet ulykkesforsikring, eller en ulykkesforsikring tegnet via arbejde, fagforening, kreditkort mv.

Husk at anmelde ulykken til alle ulykkesforsikringer
Du skal anmelde ulykken til alle dine ulykkesforsikringer, da der normalt er mulighed for at få erstattet et evt. varigt mén fra hver enkelt forsikring. Anmeldelsen skal udfyldes detaljeret og præcist. En detaljeret og korrekt beskrivelse af hændelsen kan afgøre, om skaden er omfattet af forsikringsdækningen.

Forsikringsselskaberne behandler normalt selv sagen, foreslår speciallæge til at undersøge dig og fastsætter størrelsen af det varige mén. Selskabet kan også bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse om méngraden. Læs mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af de private erstatningssager her.

I mange sager fastsættes det varige mén imidlertid for lavt i forhold til de dokumenterede helbredsmæssige gener efter en ulykke. Du bør derfor altid kontakte en advokat med speciale i erstatning for personskade for at få en gratis vurdering af din erstatningssag.

Erstatningsposter: Varigt mén og behandlingsudgifter
Ved en ulykkesforsikring er der dækning for det, som fremgår af forsikringsaftalen (policen). Det vil som udgangspunkt ofte være erstatning for det varige mén, hvis méngraden er på mindst 5 % (dog afhængigt af det anførte i policen). Invaliditetserstatningen beregnes på baggrund af den aftalte forsikringssum.

Summen på en ulykkesforsikring svinger meget – fra mellem 100.000 kr. til mere end 2.000.000 kr. (ved 100 % mén). Ofte er forsikringssummen – og dermed erstatningen – højest på de privattegnede forsikringer og lavest på de kollektive ulykkesforsikringer.

Der kan også være dækning for visse behandlingsudgifter, f.eks. fysioterapi, kiropraktorbehandlinger og evt. psykologbehandlinger, men dette skal fremgå af forsikringsaftalen eller forsikringsbetingelserne.

Klage til Ankenævnet for Forsikring
Hvis man ikke kan blive enig med sit forsikringsselskab, kan man som regel indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Det koster et gebyr på 200 kr. at klage til nævnet. Du kan læse mere om Ankenævnet for Forsikring her.

Erstatningskrav forældes efter tre år
Erstatningskrav forældes som udgangspunkt tre år efter skadesdatoen. Der findes flere undtagelser hertil, men mange skadelidte mister muligheden for at få erstatning helt eller delvist på grund af de relativt korte forældelsesfrister.

Den treårige forældelsesfrist gælder også, selvom kravet endnu ikke kan gøres op, f.eks. hvis din helbredsmæssige tilstand endnu ikke er stationær, eller hvis du ikke endnu er blevet enig med forsikringsselskabet om fastsættelsen af méngraden. Hvis man nærmer sig treårsdagen for skaden, er det derfor meget vigtigt, at man indgår en skriftlig aftale med forsikringsselskabet, så man sikrer sig, at sagen ikke forældes.