Patient

En af fire betingelser skal opfyldes for at man kan få erstatning for patientskade

Efter Lov om Klage- og Erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet dækkes skader påført i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende på offentlige sygehuse, ved privatpraktiserende læger og andre autoriserede sundhedspersoner.

Patient

Fire betingelser for dækning – en skal være opfyldt
Efter loven ydes der alene erstatning, hvis mindst én af nedenstående ”betingelser” er opfyldt:

  1. Hvis en erfaren specialist på området ville have handlet anderledes, hvorved skaden kunne have været undgået (specialistreglen).
  2. Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur eller andet udstyr, der har været anvendt.
  3. Hvis skaden kunne have været undgået ved anvendelse af en anden til rådighed stående ligeværdig behandlingsteknik eller –metode.
  4. Hvis skaden går ud over, hvad man med rimelighed må tåle henset til bl.a. grundlidelsens alvor – den såkaldte rimelighedsregel.
tekst

Du kan klage over afgørelser og rejse sagen i en retssag.

Der ydes alene erstatning for en eventuel mérskade, idet følgerne efter selve grundlidelsen, som man behandles for, ikke erstattes efter loven.

Der fratrækkes et egetbidrag i erstatningen, som for skader sket i 2018 udgør 7.460 kr.

Anmeldelse og afgørelser
Sagen skal anmeldes til Patienterstatningen inden for tre år efter, at du har – eller burde have fået – kendskab til skaden.

 

 

Patienterstatningens afgørelser kan af sagens parter påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen inden for én måned efter afgørelsen. Hvis afgørelsen påklages af en af parterne, udbetales den eventuelle erstatning først, når Ankenævnet for Patienterstatningen har truffet afgørelse i sagen.

For afgørelser, der er truffet af Patienterstatningen inden den 1. juli 2018, gælder de regler, som var gældende frem til 1. juli 2018. Kontakt os evt. for nærmere information.

Afgørelser fra Ankenævnet for Patienterstatningen kan ikke påklages, men afgørelserne kan indbringes for domstolene inden for seks måneder efter afgørelsen.

Advokat Lone Hougaard er efter indstilling fra Advokatrådet medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Erstatningsposter
Hvis en patientskade anerkendes, kan der være mulighed for at opgøre krav efter Erstatningsansvarsloven på:

  • Helbredelsesudgifter og andet tab
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smertegodtgørelse
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning