Patient

En af fire betingelser skal opfyldes for at man kan få erstatning for patientskade

Efter Lov om Klage- og Erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet dækkes skader påført i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende på offentlige sygehuse, ved privatpraktiserende læger og andre autoriserede sundhedspersoner.

Patient

Fire betingelser for dækning – en skal være opfyldt
Efter loven ydes der alene erstatning, hvis mindst én af nedenstående ”betingelser” er opfyldt:

  1. Hvis en erfaren specialist på området ville have handlet anderledes, hvorved skaden kunne have været undgået (specialistreglen).
  2. Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur eller andet udstyr, der har været anvendt.
  3. Hvis skaden kunne have været undgået ved anvendelse af en anden til rådighed stående ligeværdig behandlingsteknik eller –metode.
  4. Hvis skaden går ud over, hvad man med rimelighed må tåle henset til bl.a. grundlidelsens alvor – den såkaldte rimelighedsregel.
tekst

Du kan klage over afgørelser og rejse sagen i en retssag.

Der ydes alene erstatning for en eventuel mérskade, idet følgerne efter selve grundlidelsen, som man behandles for, ikke erstattes efter loven.

Desuden gælder der en ”bagatel”-grænse, hvorefter der kun udbetales erstatning, såfremt man er berettiget til mindst 10.000 kr.

Anmeldelse og afgørelser
Sagen skal anmeldes til Patienterstatningen inden for tre år efter, at du har – eller burde have fået – kendskab til skaden.

 

Patienterstatningens afgørelser kan af sagens parter påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen inden for tre måneder efter afgørelsen.

Afgørelser fra Ankenævnet for Patienterstatningen kan ikke påklages, men afgørelserne kan indbringes for domstolene inden for seks måneder efter afgørelsen.

Advokat Lone Hougaard er efter indstilling fra Advokatrådet medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Erstatningsposter
Hvis en patientskade anerkendes, kan der være mulighed for at opgøre krav efter Erstatningsansvarsloven på:

  • Helbredelsesudgifter og andet tab
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smertegodtgørelse
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning