Trafik

Der findes forskellige typer af erstatning efter en trafikulykke

Ved trafikulykker skelner man mellem soloulykker og ulykker, hvor et andet motorkøretøj er involveret, eller hvor du er passager i et motorkøretøj.
Trafik
Soloulykker er ulykker uden andre involverede end én selv, og hvor der ikke nogen ansvarlig modpart. Det er f.eks., hvis du er fører af en bil, som kører galt pga. glat føre, uden at din bil rammer andre bilister. Her er der ofte kun mulighed for at få erstatning fra dine egne ulykkesforsikringer for et eventuelt varigt mén. Se nærmere under ”Fritid”.

Hvis man har tegnet en førerforsikring, kan der dog være mulighed for at få yderligere erstatning, jf. erstatningsposterne nævnt nedenfor, selvom der ikke er andre motorkøretøjer involveret i ulykken. Tjek din police eller kontakt dit forsikringsselskab og hør, om du er omfattet af en førerforsikring, hvis du som fører af et motorkøretøj er involveret i en soloulykke.

Ved trafikulykker hvor der er en modpart (ofte et andet motorkøretøj) skal modpartens forsikringsselskab betale erstatning til den skadelidte på objektivt grundlag – altså uanset, hvem der er skyld i ulykken.

Det betyder, at du som udgangspunkt vil få erstatning for personskade, uanset om du selv har været helt eller delvist skyld i ulykken. Kun i de tilfælde, hvor der har været tale om særlig grov uagtsomhed fra din side, kan erstatning for personskade nedsættes. Og kun helt undtagelsesvist kan erstatningen bortfalde.

Hvis du er passager i en bil, der er involveret i en trafikulykke, er det som udgangspunkt muligt at få erstatning, enten fra bilens eller modpartens autoansvarsforsikring, hvis du kommer til skade.

Erstatningsposter
Når der er en (kendt eller ukendt) modpart i sagen, kan der være mulighed for at opgøre krav efter Erstatningsansvarsloven på:

  • Helbredelsesudgifter og andet tab
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smertegodtgørelse
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning

Forelæggelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
I forbindelse med behandlingen af en erstatningssag kan både den skadelidte og forsikringsselskabet vælge at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for at få en vejledende vurdering af det varige mén og/eller erhvervsevnetabet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i øjeblikket på 8 måneder ved udtalelser vedr. det varige mén og 15 måneder ved udtalelser om erhvervsevnetabet. Du kan læse mere om sagsbehandlingen ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i de private erstatningssager her.

Advokatudgifter
Når der er en modpart i en sag, vil modpartens forsikringsselskab normalt betale en del af advokatsalæret.

Størrelsen af forsikringsselskabets andel afhænger af erstatningens størrelse. Det kan derfor normalt ikke på forhånd oplyses, hvilken andel forsikringsselskabet vil betale, og hvilken andel du evt. selv må forvente at skulle betale. Vi arbejder dog som udgangspunkt efter princippet om “ingen erstatning – ingen regning“, hvilket betyder, at du, medmindre andet er særskilt aftalt, ikke skal betale for vores bistand, hvis ikke du får erstatning efter vores indtræden i sagen.

Forældelse
Vær opmærksom på at mange erstatningskrav som udgangspunkt forældes tre år efter skadesdatoen. Der findes flere undtagelser til den treårige forældelsesfrist, men mange skadelidte mister muligheden for at få erstatning helt eller delvist på grund af de relativt korte forældelsesfrister.

Den treårige forældelsesfrist gælder også, selvom kravet endnu ikke kan gøres op, f.eks. fordi din arbejdsevne endnu ikke er afklaret. Hvis man nærmer sig treårsdagen for skaden, er det derfor meget vigtigt, at man indgår en skriftlig aftale med forsikringsselskabet, så man sikrer sig, at sagen ikke forældes.