Barn blev bidt af hund

Vi blev kontaktet af en far, hvis lille barn var blevet angrebet og bidt flere gange på overkroppen og i benet af en hund.

Barn blev bidt af hund

Efter hændelsen måtte barnet indlægges på sygehuset og opereres.

Skader forvoldt af uforsikrede hunde
Ejeren af hunden havde ikke tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på hunden, og barnets forældre ønskede hjælp til at undersøge muligheden for at få dækket barnets behandlingsudgifter mv.

Da der var tale om en skade forvoldt af en uforsikret hund, skulle der rettes henvendelse til Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde (FAH).

FAH betalte erstatning og godtgørelse
Vi anmeldte derfor sagen til FAH, som anerkendte skaden og betalte erstatning for afholdte behandlingsudgifter samt svie og smertegodtgørelse i forbindelse med barnets indlæggelse og efterfølgende fravær fra børnehaven.

Ca. 1½ år efter ulykken vurderede FAH, at drengen ikke havde pådraget sig et varigt mén på mindst 5 %, og selskabet ville derfor ikke betale yderligere erstatning.

Indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gav 250.000,00 kr.
Vi fik dog selskabet til at betale for en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorefter der blev indhentet dokumentation for generne, bl.a. fotos fra en professionel fotograf. På den baggrund vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at drengens varige mén i form af ar og psykiske gener (angst) svarede til en méngrad på 5 %.

FAH accepterede herefter at betale erstatning i overensstemmelse med vurderingen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorved der både tilkom drengen méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning, i alt en skattefri erstatning på 250.000,00 kr.

Særlige regler for børn og unge
For børn og unge under 15 år er der i Erstatningsansvarsloven fastsat nogle særlige regler, som giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, når “blot” der fastsættes et varigt mén på 5 %. Dette sker uden at der tages særskilt stilling til, om ulykken konkret har påvirket erhvervsevnen.

FAH har efterfølgende rettet kravet for den udbetalte erstatning og godtgørelse mod hundens ejer, som ifølge Hundeloven er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring på hunden.
Erstatning hævet med 60 % efter bistand fra erstatningsadvokat ved ErstatningPlus Erstatningsadvokater

Efter en fritidsulykke, hvor en ung mand kom til skade med det ene knæ og sin nakke, blev der udarbejdet en speciallægeerklæring af en speciallæge valgt af ulykkesforsikringen.

soccer-1457988_1280-1200x630

På baggrund af speciallægeerklæringen vurderede ulykkesforsikringen, at den unge mand ikke havde pådraget sig et varigt mén på mindst 5 %, og selskabet afviste derfor helt at udbetale erstatning.

Skadelidte fik méngraden hævet fra 0 til 5 %
Skadelidte var ikke tilfreds med denne vurdering, og han kontaktede derfor selv forsikringsselskabet med nogle bemærkninger, da han mente, at der var mangler i speciallægeerklæringen. På baggrund af hans bemærkninger hævede ulykkesforsikringen méngraden til 5 % og udbetalte erstatning.

Da han fortsat var usikker på, om selskabets ménvurdering var korrekt, kontaktede han ErstatningPlus Erstatningsadvokater for en gratis vurdering af sagen. Vi vurderede, at méngraden fortsat var fastsat for lavt, og at der var en mulighed for, at vi kunne få hævet méngraden en smule.

Ingen erstatning – ingen regning!
Vi aftalte med skadelidte, at vi ville gøre et forsøg på at få hævet méngraden, og at det ikke ville koste ham noget, hvis ikke vores bistand bevirkede udbetaling af yderligere erstatning.

Vi indhentede herefter supplerende lægeligt materiale fra både hans egen læge og fysioterapeut for yderligere dokumentation af de varige gener efter ulykken.

På baggrund af skadelidtes egne oplysninger og det samlede lægelige materiale, som understøttede skadelidtes oplysninger, udarbejdede vi partsindlæg til ulykkesforsikringen, hvori vi anførte, hvorfor vi mente, at der var dokumentation for, at méngraden skulle fastsættes højere end 5 %. Samtidig bad vi selskabet om at foretage en ny vurdering af sagen.

Méngraden blev hævet yderligere fra 5 til 8 %
Efter kun ca. 3 uger vendte forsikringsselskabet tilbage og meddelte, at man havde genforelagt sagen med vores bemærkninger for selskabets interne lægekonsulent, som var enig i, at méngraden skulle hæves til 8 %. På den baggrund betalte selskabet yderligere invaliditetserstatning samt renter af den yderligere erstatning. Herefter kunne sagen afsluttes – hurtigt – med et tilfredsstillende resultat for den skadelidte.

Få altid en gratis gennemgang og vurdering af din erstatningssag, før du accepterer forsikringsselskabets vurdering.
Skader forvoldt af hunde

Vi behandler i øjeblikket en erstatningssag vedr. en trafikulykke, som er forårsaget af, at en hund pludselig løb ud på vejen foran en bilist, hvorefter hunden forsvandt.

dog-823727_1280-1200x630

For at undgå at ramme hunden, foretog føreren af bilen pr. refleks en undvigemanøvre, hvilket bevirkede, at han kørte frontalt ind i en lygtepæl og kom til skade.

Da hverken hunden eller ejeren kunne opspores, anmeldte vi sagen til Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde (FAH).

FAH anerkendte skaden og betalte foreløbig erstatning og godtgørelse til den skadelidte fører af bilen.

Beviskrav
For at man kan få erstatning fra FAH, når en skade er forvoldt af en hund, skal det sandsynliggøres, at den konkrete ulykke er sket på grund af en ukendt – eller uforsikret – hund.

I forbindelse med vurderingen af den konkrete sag, fik FAH kopi af både skadelidtes anmeldelse til sin egen ulykkesforsikring kort tid efter ulykken, sagens lægelige akter og en erklæring fra et vidne, som tilfældigvis overværede ulykken og hjalp skadelidte ud af bilen.

Da oplysningerne i akterne alle understøttede skadelidtes egne oplysninger om, at ulykken var forårsaget af en “ukendt” hund, anerkendte FAH, at skaden var dækket af selskabet.
Retssag gav erstatning fra ansvarsforsikring og ulykkesforsikring

En ung mand var udsat for en trafikulykke, hvor hans bil blev påkørt bagfra.

glass-breakage-286098_1280.1200x630

Efterfølgende afviste både skadevolders ansvarsforsikringsselskab og hans egen private ulykkesforsikringsselskab at udbetale erstatning, ligesom selskaberne afviste at betale for en speciallægeerklæring og en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette på trods af lægelige akter som dokumenterede, at han havde fået varige skader som følge af trafikulykken.

Udtagelse af stævning og aftale om suspension af forældelse
Vi var ikke enige i forsikringsselskabernes vurdering, og vi udtog derfor stævning mod ansvarsforsikringsselskabet på vegne af den skadelidte. Samtidig indgik vi en aftale om suspension af forældelsesfristen med ulykkesforsikringsselskabet, så vi sikrede, at eventuelle krav ikke blev forældet overfor ulykkesforsikringsselskabet, mens retssagen verserede mod ansvarsforsikringsselskabet.

Retssagen gav pote
Under retssagen forelagde vi sagen for først Retslægerådet og derefter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vurderede, at den skadelidte havde pådraget sig et varigt mén på 8 % som følge af trafikulykken.

Efter modtagelsen af udtalelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blev der indgået et forlig med ansvarsforsikringsselskabet om udbetaling af godtgørelse for varigt mén til den skadelidte. Derudover udbetalte ulykkesforsikringsselskabet erstatning i henhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af det varige mén.

Gratis vurdering fra erstatningsadvokat
Som skadelidt er det vigtigt at du er opmærksom på muligheden for at få en gratis og uforpligtende vurdering af forsikringsselskabernes afgørelser. Som regel kan det betale sig at få en erstatningsadvokat til at vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen.

Er du kommet til skade, og ønsker du en GRATIS vurdering af din erstatningssag, så er du velkommen til at kontakte ErstatningPlus Erstatningsadvokater enten på mail@erstatningplus.dk eller telefon 87 47 87 47. Du kan også benytte kontaktformularen på vores hjemmeside.
Husk rejseforsikring ved ferie i udlandet

Det kan være meget dyrt at komme til skade i udlandet, hvis du ikke forinden har tegnet en rejseforsikring.

luggage-1149289_1280.1200x630Det gule sundhedskort dækker nemlig kun i Danmark, på Færøerne og Grønland.

Ved rejser i udlandet er det derfor altid en god idé at tegne en rejseforsikring, så du kan få dækket eventuelle udgifter til f.eks. hjemtransport, lægebehandling og hospitalsindlæggelse mv.

Rejser inden for EU/EØS-landene og Schweiz
Ved rejser inden for EU/EØS-landene og Schweiz er du dækket af det blå EU-sygesikringskort på samme måde, som borgerne i det land, du rejser i. Det blå kort kan bestilles på borger.dk.

Hjemtransport er bl.a. ikke dækket af det blå kort, så hvis du helt vil undgå egenbetaling, skal du selv tegne rejseforsikring, også ved rejser inden for EU/EØS-landene og Schweiz.

Læs mere om det blå kort i vores tidligere opslag.

Rejseforsikring til dækning af bl.a. hjemtransport, lægebehandling og hospitalsindlæggelse kan tilkøbes ved de fleste forsikringsselskaber, og der findes desuden selskaber, som primært sælger rejseforsikringer.
Godtgørelse for svie og smerte skulle ikke fradrages i kontanthjælp

En kvinde var udsat for en trafikulykke med personskade til følge, da bilen, som hun var passager i, blev påkørt bagfra af en lastbil med høj fart.

clause-67399_1280.1200x630

Forsikringsselskabet for den skadevoldende billist anerkendte erstatningsansvaret for kvindens personskade og udbetalte bl.a. godtgørelse for svie og smerte op til lovens maksimum med 71.500 kr.

Kommunen ville nedsætte kontanthjælpen
Kvinden, der blev sygemeldt på grund af følgerne efter ulykken, fik under sygemeldingen udbetalt kontanthjælp af kommunen. Kommunen mente, at den udbetalte godtgørelse for svie og smerte skulle fradrages i hendes udbetalte kontanthjælp.

Ikke grundlag for at foretage fradrag i kontanthjælp
Vi rettede henvendelse til kommunen på vegne af kvinden og gjorde gældende, at godtgørelsen for svie og smerte ikke skulle fradrages i hendes kontanthjælp, da dette følger af reglerne i Lov om aktiv socialpolitik.  På baggrund af vores henvendelse ændrede kommunen holdning, og der blev derfor alligevel ikke foretaget fradrag i kvindens udbetalte kontanthjælp.

ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S hjælper dig med alle aspekter af din erstatningssag, såfremt du har været udsat for en ulykke med personskade til følge.

Hvis du ønsker en gratis vurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os på telefon 87 47 87 47 eller via mail: mail@erstatningplus.dk. Du kan også anvende vores spørgeskema på hjemmesiden.
Eksamenskørsel

Snart fejrer tusindvis af glade unge, at de er blevet færdige med deres uddannelse. De skal næsten alle køre eksamenskørsel rundt til de stolte forældre.

maxresdefault.1200x630Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst 2 år er omfattet af de nye regler om eksamenskørsel.

Der gælder nemlig ikke længere et krav om udstedelse af tilladelse fra politiet, når man skal køre eksamenskørsel. I stedet er det nu et krav, at betingelserne i den nye bekendtgørelse er opfyldt.

Krav om forsikring for personskade
Særligt er det nu et krav, at ejeren af det køretøj, der anvendes til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.

Tidligere var der ikke krav om tegning af forsikring for passagererne ved kørsel i hestevogn.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tog fejl 3 gange! Méngrad hævet fra 5 % til 20 % under retssag

En ung kvinde kom for nogle år siden til skade med sit hoved i en fritidsulykke.

woman-1006100_1280.1200x630

Efter anmodning fra hendes ulykkesforsikring vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kvindens varige mén til 5 %, idet man mente, at der 3 uger efter ulykken skete en forværring af generne, som ikke skyldtes ulykken.

Kvindens ulykkesforsikring meddelte herefter, at man var enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og udbetalte invaliditetserstatning for 5 % varigt mén.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede tre gange méngraden til 5 %
Da vi mente, at méngraden var fastsat alt for lavt, og at alle kvindens gener skyldtes ulykken, bad vi yderligere to gange Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en revurdering, hvori vi igen henviste til de omfattende lægelige akter, som efter vores opfattelse dokumenterede et betydeligt højere varigt mén som følge af ulykken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  svarede dog hver gang, at man ikke fandt anledning til at ændre den tidligere vurdering, og at man fastholdt, at méngraden som følge af ulykken skulle fastsættes til 5 %.

Da ulykkesforsikringen var enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, måtte vi herefter udtage stævning mod forsikringsselskabet med påstand om betaling af yderligere invaliditetserstatning.

Retslægerådet mente, at alle generne skyldtes ulykken
Under retssagen blev sagen forelagt Retslægerådet, som to gange afgav svar til retssagen. Retslægerådet anførte, at alle generne var enten en direkte eller en indirekte følge efter ulykken.

Derudover anførte Retslægerådet, at der ikke var grund til at antage, at kvinden ville have udviklet de anførte gener, hvis ikke ulykken var sket.

Således var Retslægerådets besvarelser helt i tråd med vores vurdering – modsat vurderingerne fra både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og ulykkesforsikringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forhøjede méngraden fra 5 % til 20 %
Efter modtagelsen af Retslægerådets svar bad vi på ny Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vurdering af méngraden efter ulykken, og vi fremsendte i den forbindelse kopi af Retslægerådets svar.

På baggrund af Retslægerådets svar fremkom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med en ny vurdering, hvori man nu lagde til grund, at alle kvindens gener – direkte eller indirekte – var følger af ulykken, og man forhøjede på den baggrund méngraden fra 5 til 20 %.

Anlæggelse af retssag var af afgørende økonomisk betydning
Efter modtagelse af den nye vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under retssagen betalte ulykkesforsikringen yderligere erstatning iht. stævningen, hvorefter retssagen kunne afsluttes. Forsikringsselskabet blev samtidig pålagt at betale sagsomkostninger, da skadelidte fik fuldt medhold i sagen.

Retssagen mod ulykkesforsikringen betød desuden, at kvinden tillige kunne få yderligere méngodtgørelse fra ansvarsforsikringen, som havde accepteret at afvente den nye udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det har været af største vigtighed for kvinden, at alle hendes gener blev anerkendt som en følge efter ulykken, da forløbet desværre tyder på, at kvinden ikke på noget tidspunkt kommer i fuldtidsarbejde.

Med den nye vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er der nu – modsat tidligere – mulighed for, at hun kan få erstattet sit fulde erhvervsevnetab, når der engang foreligger en endelig afklaring af hendes arbejdsmæssige situation.

Denne ændring af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering kan betyde en mérerstatning på langt over 1 million kroner skattefrit, når erhvervsevnetabet skal fastsættes.
Yderligere 45.000 kroner i erstatning

En mand var kommet til skade i fritiden ved en cykelulykke, hvilket havde medført en skulderskade samt et ar i ansigtet. Kort efter ulykken rettede manden henvendelse til ErstatningPlus Erstatningsadvokater og bad os bistå ham i sagen over for ulykkesforsikringsselskabet.

alone-62253_1280.1200x630

Efter at manden havde været til undersøgelse ved en speciallæge, som vi havde valgt i samarbejde med ulykkesforsikringsselskabet, fremkom selskabet med et erstatningstilbud.

Forsikringsselskab nægtede betaling af gebyr
Samtidig anførte selskabet, at hvis ikke erstatningstilbuddet blev accepteret, kunne sagen indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vurdering af det varige mén – dog under forudsætning af at skadelidte selv betalte gebyret for indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (dengang ca. 6.000 kr.).

Indbragt for ankenævn
Vi vurderede, at erstatningstilbuddet var for lavt og foreslog derfor den tilskadekomne at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, som behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Klagegebyret til Ankenævnet for Forsikring er 200 kr., og gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klageren får medhold.

Selskabet skulle betale gebyret
Ankenævnet for Forsikring pålagde ulykkesforsikringsselskabet at sørge for at indbringe sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og at betale Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gebyr for vurderingen.

Højere méngrad gav yderligere erstatning
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gav os medhold i, at det varige mén skulle fastsættes højere i overensstemmelse med vores vurdering. Ulykkesforsikringsselskabet accepterede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering, hvilket betød, at manden fik yderligere 45.000 kr. udbetalt i skattefri invaliditetserstatning.

Desuden betalte ulykkesforsikringsselskabet en andel af mandens advokatomkostninger, selvom det er den klare hovedregel, at ulykkesforsikringsselskaber ikke betaler advokatomkostninger.

Herudover fik manden tilbagebetalt klagegebyret på 200 kr., idet vi havde fået medhold i klagen, ligesom han havde undgået at betale gebyret for indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Få altid en gratis vurdering af din erstatningssag
Få altid tjekket dit ulykkesforsikringsselskabs vurdering af sagen. Ind imellem kan det betale sig at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, inden sagen indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for egen regning.
Vold og trusler på arbejdspladsen

Plejepersonale, pædagoger, lærere mv. skal være meget opmærksomme på reglerne om erstatning iht. erstatningsansvarsloven efter vold og trusler på arbejdspladsen.

fear-1131143_1280.1200x630

Krav på f.eks. svie og smertegodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste dækkes nemlig ikke via arbejdsskadesikringsloven men kun iht. erstatningsansvarsloven.

Betingelser for dækning iht. offererstatningsloven og erstatningsansvarsloven
Det er bl.a. en betingelse for erstatning efter reglerne, at der er tale om en strafbar handling omfattet af straffeloven eller tilholdsloven. Her kræves normalt, at skadevolder har haft forsæt til at begå den skadevoldende handling. Det er Erstatningsnævnet som efter ansøgning behandler sagerne og tager stilling til, om en hændelse giver ret til erstatning iht. offererstatningsloven. Hvis man har ret til erstatning, opgøres erstatningen på baggrund af reglerne i erstatningsansvarsloven.

Det er som udgangspunkt tillige en betingelse for dækning iht. erstatningsansvarsloven, at der sker politianmeldelse inden for 72 timer efter episoden.

Dispensation fra kravet om politianmeldelse
Der kan ske dispensation fra kravet om politianmeldelse, hvis der er konkrete, individuelle behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn, der begrunder undladelsen.

Hvis man undlader at foretage politianmeldelse, bør arbejdsgiveren hurtigst muligt efter episoden lave en skriftligt beskrivelse af selve hændelsesforløbet samt hvilke konkrete, individuelle behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn, der begrunder undladelsen.

At skadevolder f.eks. er anbragt på stedet pga. sine adfærdsproblemer er ikke et konkret, individuelt hensyn, som kan bevirke, at der dispenseres fra kravet om politianmeldelse inden for 72 timer efter hændelsen.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at episoden bliver anmeldt til politiet inden for 72 timer. Din arbejdsgiver har ikke pligt til at sørge for politianmeldelse.

Mange skadelidte mister muligheden for fuld erstatning
Vi ser hos ErstatningPlus Erstatningsadvokater mange sager, hvor arbejdsgivere og medarbejdere undlader at foretage politianmeldelse, fordi man vurderer, at nogle typer af vold og trusler er en del af arbejdet med den type patienter/borgere. Dette betyder desværre, at mange skadelidte efterfølgende ikke kan få erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste mv.

Er du i tvivl om, hvorvidt der i dit tilfælde vil kunne dispenseres fra kravet om politianmeldelse, vil vores anbefaling være, at du sørger for at politianmelde hændelsen inden for 72 timer for ikke at risikere at miste muligheden for at få erstatning.

Ny vejledning fra Justitsministeriet med eksempler
I en vejledning fra Justitsministeriet kan du læse mere, og her kan du også på side 6-8 se nogle eksempler på situationer, hvor Erstatningsnævnet vil dispensere fra kravet om rettidig politianmeldelse samt nogle sager, hvor der ikke vil blive givet dispensation.

Du kan også læse mere om erstatning til ofre på vores hjemmeside eller kontakte os for en gratis vurdering af din sag.
Ingen erstatning – ingen regning

HAR DU FÅET DEN ERSTATNING, DU HAR KRAV PÅ? KONTAKT OS OG FÅ EN UMIDDELBAR GRATIS VURDERING

ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S
CVR: 35 61 75 23

sikkermail@erstatningplus.dk
Tlf: 87 47 87 47

Søndergade 51, 8000 Århus C
Nærmeste P: Sallings P-hus