Blogarkiv

Barn blev bidt af hund

Vi blev kontaktet af en far, hvis lille barn var blevet angrebet og bidt flere gange på overkroppen og i benet af en hund.

Barn blev bidt af hund

Efter hændelsen måtte barnet indlægges på sygehuset og opereres.

Skader forvoldt af uforsikrede hunde
Ejeren af hunden havde ikke tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på hunden, og barnets forældre ønskede hjælp til at undersøge muligheden for at få dækket barnets behandlingsudgifter mv.

Da der var tale om en skade forvoldt af en uforsikret hund, skulle der rettes henvendelse til Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde (FAH).

FAH betalte erstatning og godtgørelse
Vi anmeldte derfor sagen til FAH, som anerkendte skaden og betalte erstatning for afholdte behandlingsudgifter samt svie og smertegodtgørelse i forbindelse med barnets indlæggelse og efterfølgende fravær fra børnehaven.

Ca. 1½ år efter ulykken vurderede FAH, at drengen ikke havde pådraget sig et varigt mén på mindst 5 %, og selskabet ville derfor ikke betale yderligere erstatning.

Indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gav 250.000,00 kr.
Vi fik dog selskabet til at betale for en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorefter der blev indhentet dokumentation for generne, bl.a. fotos fra en professionel fotograf. På den baggrund vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at drengens varige mén i form af ar og psykiske gener (angst) svarede til en méngrad på 5 %.

FAH accepterede herefter at betale erstatning i overensstemmelse med vurderingen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorved der både tilkom drengen méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning, i alt en skattefri erstatning på 250.000,00 kr.

Særlige regler for børn og unge
For børn og unge under 15 år er der i Erstatningsansvarsloven fastsat nogle særlige regler, som giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, når “blot” der fastsættes et varigt mén på 5 %. Dette sker uden at der tages særskilt stilling til, om ulykken konkret har påvirket erhvervsevnen.

FAH har efterfølgende rettet kravet for den udbetalte erstatning og godtgørelse mod hundens ejer, som ifølge Hundeloven er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring på hunden.
Erstatning hævet med 60 % efter bistand fra erstatningsadvokat ved ErstatningPlus Erstatningsadvokater

Efter en fritidsulykke, hvor en ung mand kom til skade med det ene knæ og sin nakke, blev der udarbejdet en speciallægeerklæring af en speciallæge valgt af ulykkesforsikringen.

soccer-1457988_1280-1200x630

På baggrund af speciallægeerklæringen vurderede ulykkesforsikringen, at den unge mand ikke havde pådraget sig et varigt mén på mindst 5 %, og selskabet afviste derfor helt at udbetale erstatning.

Skadelidte fik méngraden hævet fra 0 til 5 %
Skadelidte var ikke tilfreds med denne vurdering, og han kontaktede derfor selv forsikringsselskabet med nogle bemærkninger, da han mente, at der var mangler i speciallægeerklæringen. På baggrund af hans bemærkninger hævede ulykkesforsikringen méngraden til 5 % og udbetalte erstatning.

Da han fortsat var usikker på, om selskabets ménvurdering var korrekt, kontaktede han ErstatningPlus Erstatningsadvokater for en gratis vurdering af sagen. Vi vurderede, at méngraden fortsat var fastsat for lavt, og at der var en mulighed for, at vi kunne få hævet méngraden en smule.

Ingen erstatning – ingen regning!
Vi aftalte med skadelidte, at vi ville gøre et forsøg på at få hævet méngraden, og at det ikke ville koste ham noget, hvis ikke vores bistand bevirkede udbetaling af yderligere erstatning.

Vi indhentede herefter supplerende lægeligt materiale fra både hans egen læge og fysioterapeut for yderligere dokumentation af de varige gener efter ulykken.

På baggrund af skadelidtes egne oplysninger og det samlede lægelige materiale, som understøttede skadelidtes oplysninger, udarbejdede vi partsindlæg til ulykkesforsikringen, hvori vi anførte, hvorfor vi mente, at der var dokumentation for, at méngraden skulle fastsættes højere end 5 %. Samtidig bad vi selskabet om at foretage en ny vurdering af sagen.

Méngraden blev hævet yderligere fra 5 til 8 %
Efter kun ca. 3 uger vendte forsikringsselskabet tilbage og meddelte, at man havde genforelagt sagen med vores bemærkninger for selskabets interne lægekonsulent, som var enig i, at méngraden skulle hæves til 8 %. På den baggrund betalte selskabet yderligere invaliditetserstatning samt renter af den yderligere erstatning. Herefter kunne sagen afsluttes – hurtigt – med et tilfredsstillende resultat for den skadelidte.

Få altid en gratis gennemgang og vurdering af din erstatningssag, før du accepterer forsikringsselskabets vurdering.
Husk rejseforsikring ved ferie i udlandet

Det kan være meget dyrt at komme til skade i udlandet, hvis du ikke forinden har tegnet en rejseforsikring.

luggage-1149289_1280.1200x630Det gule sundhedskort dækker nemlig kun i Danmark, på Færøerne og Grønland.

Ved rejser i udlandet er det derfor altid en god idé at tegne en rejseforsikring, så du kan få dækket eventuelle udgifter til f.eks. hjemtransport, lægebehandling og hospitalsindlæggelse mv.

Rejser inden for EU/EØS-landene og Schweiz
Ved rejser inden for EU/EØS-landene og Schweiz er du dækket af det blå EU-sygesikringskort på samme måde, som borgerne i det land, du rejser i. Det blå kort kan bestilles på borger.dk.

Hjemtransport er bl.a. ikke dækket af det blå kort, så hvis du helt vil undgå egenbetaling, skal du selv tegne rejseforsikring, også ved rejser inden for EU/EØS-landene og Schweiz.

Læs mere om det blå kort i vores tidligere opslag.

Rejseforsikring til dækning af bl.a. hjemtransport, lægebehandling og hospitalsindlæggelse kan tilkøbes ved de fleste forsikringsselskaber, og der findes desuden selskaber, som primært sælger rejseforsikringer.
Godtgørelse for svie og smerte skulle ikke fradrages i kontanthjælp

En kvinde var udsat for en trafikulykke med personskade til følge, da bilen, som hun var passager i, blev påkørt bagfra af en lastbil med høj fart.

clause-67399_1280.1200x630

Forsikringsselskabet for den skadevoldende billist anerkendte erstatningsansvaret for kvindens personskade og udbetalte bl.a. godtgørelse for svie og smerte op til lovens maksimum med 71.500 kr.

Kommunen ville nedsætte kontanthjælpen
Kvinden, der blev sygemeldt på grund af følgerne efter ulykken, fik under sygemeldingen udbetalt kontanthjælp af kommunen. Kommunen mente, at den udbetalte godtgørelse for svie og smerte skulle fradrages i hendes udbetalte kontanthjælp.

Ikke grundlag for at foretage fradrag i kontanthjælp
Vi rettede henvendelse til kommunen på vegne af kvinden og gjorde gældende, at godtgørelsen for svie og smerte ikke skulle fradrages i hendes kontanthjælp, da dette følger af reglerne i Lov om aktiv socialpolitik.  På baggrund af vores henvendelse ændrede kommunen holdning, og der blev derfor alligevel ikke foretaget fradrag i kvindens udbetalte kontanthjælp.

ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S hjælper dig med alle aspekter af din erstatningssag, såfremt du har været udsat for en ulykke med personskade til følge.

Hvis du ønsker en gratis vurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os på telefon 87 47 87 47 eller via mail: mail@erstatningplus.dk. Du kan også anvende vores spørgeskema på hjemmesiden.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tog fejl 3 gange! Méngrad hævet fra 5 % til 20 % under retssag

En ung kvinde kom for nogle år siden til skade med sit hoved i en fritidsulykke.

woman-1006100_1280.1200x630

Efter anmodning fra hendes ulykkesforsikring vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kvindens varige mén til 5 %, idet man mente, at der 3 uger efter ulykken skete en forværring af generne, som ikke skyldtes ulykken.

Kvindens ulykkesforsikring meddelte herefter, at man var enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og udbetalte invaliditetserstatning for 5 % varigt mén.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede tre gange méngraden til 5 %
Da vi mente, at méngraden var fastsat alt for lavt, og at alle kvindens gener skyldtes ulykken, bad vi yderligere to gange Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en revurdering, hvori vi igen henviste til de omfattende lægelige akter, som efter vores opfattelse dokumenterede et betydeligt højere varigt mén som følge af ulykken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  svarede dog hver gang, at man ikke fandt anledning til at ændre den tidligere vurdering, og at man fastholdt, at méngraden som følge af ulykken skulle fastsættes til 5 %.

Da ulykkesforsikringen var enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, måtte vi herefter udtage stævning mod forsikringsselskabet med påstand om betaling af yderligere invaliditetserstatning.

Retslægerådet mente, at alle generne skyldtes ulykken
Under retssagen blev sagen forelagt Retslægerådet, som to gange afgav svar til retssagen. Retslægerådet anførte, at alle generne var enten en direkte eller en indirekte følge efter ulykken.

Derudover anførte Retslægerådet, at der ikke var grund til at antage, at kvinden ville have udviklet de anførte gener, hvis ikke ulykken var sket.

Således var Retslægerådets besvarelser helt i tråd med vores vurdering – modsat vurderingerne fra både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og ulykkesforsikringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forhøjede méngraden fra 5 % til 20 %
Efter modtagelsen af Retslægerådets svar bad vi på ny Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vurdering af méngraden efter ulykken, og vi fremsendte i den forbindelse kopi af Retslægerådets svar.

På baggrund af Retslægerådets svar fremkom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med en ny vurdering, hvori man nu lagde til grund, at alle kvindens gener – direkte eller indirekte – var følger af ulykken, og man forhøjede på den baggrund méngraden fra 5 til 20 %.

Anlæggelse af retssag var af afgørende økonomisk betydning
Efter modtagelse af den nye vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under retssagen betalte ulykkesforsikringen yderligere erstatning iht. stævningen, hvorefter retssagen kunne afsluttes. Forsikringsselskabet blev samtidig pålagt at betale sagsomkostninger, da skadelidte fik fuldt medhold i sagen.

Retssagen mod ulykkesforsikringen betød desuden, at kvinden tillige kunne få yderligere méngodtgørelse fra ansvarsforsikringen, som havde accepteret at afvente den nye udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det har været af største vigtighed for kvinden, at alle hendes gener blev anerkendt som en følge efter ulykken, da forløbet desværre tyder på, at kvinden ikke på noget tidspunkt kommer i fuldtidsarbejde.

Med den nye vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er der nu – modsat tidligere – mulighed for, at hun kan få erstattet sit fulde erhvervsevnetab, når der engang foreligger en endelig afklaring af hendes arbejdsmæssige situation.

Denne ændring af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering kan betyde en mérerstatning på langt over 1 million kroner skattefrit, når erhvervsevnetabet skal fastsættes.
Yderligere 45.000 kroner i erstatning

En mand var kommet til skade i fritiden ved en cykelulykke, hvilket havde medført en skulderskade samt et ar i ansigtet. Kort efter ulykken rettede manden henvendelse til ErstatningPlus Erstatningsadvokater og bad os bistå ham i sagen over for ulykkesforsikringsselskabet.

alone-62253_1280.1200x630

Efter at manden havde været til undersøgelse ved en speciallæge, som vi havde valgt i samarbejde med ulykkesforsikringsselskabet, fremkom selskabet med et erstatningstilbud.

Forsikringsselskab nægtede betaling af gebyr
Samtidig anførte selskabet, at hvis ikke erstatningstilbuddet blev accepteret, kunne sagen indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vurdering af det varige mén – dog under forudsætning af at skadelidte selv betalte gebyret for indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (dengang ca. 6.000 kr.).

Indbragt for ankenævn
Vi vurderede, at erstatningstilbuddet var for lavt og foreslog derfor den tilskadekomne at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, som behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Klagegebyret til Ankenævnet for Forsikring er 200 kr., og gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klageren får medhold.

Selskabet skulle betale gebyret
Ankenævnet for Forsikring pålagde ulykkesforsikringsselskabet at sørge for at indbringe sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og at betale Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gebyr for vurderingen.

Højere méngrad gav yderligere erstatning
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gav os medhold i, at det varige mén skulle fastsættes højere i overensstemmelse med vores vurdering. Ulykkesforsikringsselskabet accepterede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering, hvilket betød, at manden fik yderligere 45.000 kr. udbetalt i skattefri invaliditetserstatning.

Desuden betalte ulykkesforsikringsselskabet en andel af mandens advokatomkostninger, selvom det er den klare hovedregel, at ulykkesforsikringsselskaber ikke betaler advokatomkostninger.

Herudover fik manden tilbagebetalt klagegebyret på 200 kr., idet vi havde fået medhold i klagen, ligesom han havde undgået at betale gebyret for indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Få altid en gratis vurdering af din erstatningssag
Få altid tjekket dit ulykkesforsikringsselskabs vurdering af sagen. Ind imellem kan det betale sig at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, inden sagen indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for egen regning.
Ingen erstatning – ingen regning!

En 35-årig kvinde, som havde slået hovedet i forbindelse med en fritidsulykke, ønskede en gratis vurdering af sin sag fra en erstatningsadvokat.

alone-279080_1280.1200x630
Kvindens to ulykkesforsikringer havde fastsat méngraden efter ulykken til hhv. 8 % og 10 % og meddelt hende, at sagen nu var afsluttet.

Gratis vurdering af erstatningssagen
Da hun ikke var tilfreds med begrundelserne for vurderingerne, kontaktede hun ErstatningPlus Erstatningsadvokater. Vi var enige i, at ménvurderingen fra begge forsikringsselskaber var for lav. Bl.a. havde selskaberne ikke givet noget tillæg for det ar, som hun ved ulykken havde fået i ansigtet.

Méngraden forhøjet til 15 %
Vi skrev til begge forsikringsselskaber og anførte, hvorfor vi mente, at méngraden skulle fastsættes højere. Begge forsikringsselskaber hævede herefter méngraden, men vurderede fortsat méngraden forskelligt.

Sagen blev derfor indbragt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som efter ca. 14 måneder fremkom med en vejledende udtalelse, hvori de vurderede méngraden efter ulykken til 15 %.

Foruden generne i form af hovedpine, nakkesmerter, øget udtrætning og koncentrationsbesvær gav man også et tillæg for arret i ansigtet. Der blev herefter udbetalt yderligere erstatning til kvinden.

Advokatbistand gav 215.000 kr. mere i erstatning
Samlet fik kvinden udbetalt yderligere ca. 215.000 kr. i erstatning, heraf godt 32.000 kr. i renter, fordi forsikringsselskaberne på baggrund af det foreliggende lægelige materiale burde have vurderet méngraden til 15 % ligesom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Med princippet om ”ingen erstatning – ingen regning” kan det altid betale sig at få en gratis og uforpligtende vurdering af din erstatningssag fra en specialistadvokat.

Du kan udfylde spørgeskemaet på vores hjemmeside eller kontakte os på T: 87 47 87 47 – mail@erstatningplus.dk
Tjek forsikringsforhold ved hestevognskørsel

Snart fejrer tusindvis af glade unge, at de er blevet studenter. De skal næsten alle køre studenterkørsel rundt til de stolte forældre.

maxresdefault.1200x630

For at måtte køre med de feststemte studenter i lastbil, traktor eller andet motorkøretøj skal føreren/ejeren af køretøjet ansøge politiet om en særlig godkendelse. Køretøjets lovpligtige ansvarsforsikring dækker skader på passagerer på sædvanlig vis.

Tjek om der er forsikring ved studenterkørsel i hestevogn
Hvis kørslen foregår i hestevogn,  er der ikke krav om tilladelse fra politiet, og passagererne er ikke automatisk dækket af en ansvarsforsikring. Det er de kun, hvis hestevognsejeren har tegnet en særskilt forsikring med henblik på studenterkørslen. Derfor er det i disse tilfælde meget vigtigt at sikre sig, at der rent faktisk er tegnet ansvarsforsikring for kørslen.
Erstatning blev tredoblet

Begge de involverede forsikringsselskaber vurderede ménet for lavt

2015-05-30.burnout-384086_1280.1200x630

I forbindelse med to fritidsulykker som skete inden for en uges tid pådrog en mand sig smerter i lænderyggen. Han havde på ulykkestidspunktet to ulykkesforsikringer, som vurderede méngraden efter ulykkerne forskelligt.

Kun erstatning fra den ene ulykkesforsikring
Det ene forsikringsselskab fastsatte det varige mén til 5 % og udbetalte erstatning, mens det andet forsikringsselskab vurderede, at méngraden var mindre end 5 %, og selskabet ville derfor slet ikke udbetale erstatning til skadelidte.

Pga. uenigheden mellem de to selskaber kontaktede skadelidte vores kontor, og vi vurderede, at méngraden var vurderet for lavt – ved begge forsikringsselskaber!

Méngraden hævet fra 0 til 8 %
Vi udarbejdede derfor partsindlæg til begge forsikringsselskaber, hvorefter vi fik hævet méngraden fra mindre end 5 % til 5 % ved det ene selskab. Ved det andet selskab fik vi hævet méngraden fra 5 til 8 %. Efter yderligere partsindlæg udbetalte det første selskab til sidst invaliditetserstatning sv.t. i alt 8 % varigt mén også.

Held i uheld
I den konkrete sag var det nok skadelidtes ”held”, at forsikringsselskaberne vurderede méngraden forskelligt. Ellers ville han formentligt have accepteret en – for lav – méngrad på 5 %, og han ville dermed være gået glip af en stor del af den erstatning, som han var berettiget til.

Kontakt os derfor altid, før du accepterer et méntilbud fra dit forsikringsselskab. Det kan blive dyrt for dig at lade være.
Mere end en halv million kr. i yderligere erstatning

En ældre mand var kommet slemt til skade ved en faldulykke i hjemmet. På trods af lægelig dokumentation for at han havde pådraget sig meget omfattende følger efter et svært hovedtraume, havde hans ulykkesforsikring mere end 1 år efter ulykken kun udbetalt erstatning for 5 % varigt mén, svarende til godt 20.000 kr.

wheelchair-567809_1280.1200x630

Speciallægeerklæring og yderligere á conto erstatning
Skadelidtes familie anmodede derfor om vores bistand i erstatningssagen, og vi bad med det samme om, at der blev indhentet en speciallægeerklæring til brug for fastsættelse af den endelige méngrad, som på dette tidspunkt godt kunne vurderes. Samtidig bad vi forsikringsselskabet om udbetaling af yderligere erstatning på baggrund af de foreliggende lægelige akter.

Efter indhentelse af speciallægeerklæring fik vi brev fra selskabet om, at man ønskede en vurdering af méngraden fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og at selskabet først herefter ville vende tilbage med stillingtagen til betaling af yderligere erstatning. På dette tidspunkt var der gået ca. 1,5 år efter ulykken, og der var fortsat kun betalt erstatning svarende til 5 % varigt mén.

Vi fastholdt, at der forelå lægelig dokumentation for et betydeligt højere varigt mén, og at der dermed var grundlag for udbetaling af yderligere erstatning. Forsikringsselskabet udbetalte herefter yderligere erstatning svarende til i alt 25 % varigt mén.

Méngrad på 60 % udløste dobbelterstatning og renter
Ca. 7 måneder senere vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at skadelidtes varige mén som følge af ulykken var 60 %. Forsikringsselskabet udbetalte derfor yderligere erstatning op til 60 % varigt mén, herunder dobbelterstatning iht. forsikringsbetingelserne, ligesom selskabet betalte renter fra 14 dage efter modtagelsen af vurderingen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi gjorde gældende, at skadelidte var berettiget til yderligere renter af erstatningen fra 14 dage efter, at selskabet havde modtaget de lægelige akter, der lå til grund for méngradsvurderingen, og selskabet udbetalte på den baggrund i alt yderligere 23.000 kr. i renter.

Samlet blev der fra selskabet udbetalt mere end 500.000 kr. efter vores indtræden i sagen, herunder knap 30.000 kr. i renter.