Vold og trusler på arbejdspladsen

Plejepersonale, pædagoger, lærere mv. skal være meget opmærksomme på reglerne om erstatning iht. erstatningsansvarsloven efter vold og trusler på arbejdspladsen.

fear-1131143_1280.1200x630

Krav på f.eks. svie og smertegodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste dækkes nemlig ikke via arbejdsskadesikringsloven men kun iht. erstatningsansvarsloven.

Betingelser for dækning iht. offererstatningsloven og erstatningsansvarsloven
Det er bl.a. en betingelse for erstatning efter reglerne, at der er tale om en strafbar handling omfattet af straffeloven eller tilholdsloven. Her kræves normalt, at skadevolder har haft forsæt til at begå den skadevoldende handling. Det er Erstatningsnævnet som efter ansøgning behandler sagerne og tager stilling til, om en hændelse giver ret til erstatning iht. offererstatningsloven. Hvis man har ret til erstatning, opgøres erstatningen på baggrund af reglerne i erstatningsansvarsloven.

Det er som udgangspunkt tillige en betingelse for dækning iht. erstatningsansvarsloven, at der sker politianmeldelse inden for 72 timer efter episoden.

Dispensation fra kravet om politianmeldelse
Der kan ske dispensation fra kravet om politianmeldelse, hvis der er konkrete, individuelle behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn, der begrunder undladelsen.

Hvis man undlader at foretage politianmeldelse, bør arbejdsgiveren hurtigst muligt efter episoden lave en skriftligt beskrivelse af selve hændelsesforløbet samt hvilke konkrete, individuelle behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn, der begrunder undladelsen.

At skadevolder f.eks. er anbragt på stedet pga. sine adfærdsproblemer er ikke et konkret, individuelt hensyn, som kan bevirke, at der dispenseres fra kravet om politianmeldelse inden for 72 timer efter hændelsen.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at episoden bliver anmeldt til politiet inden for 72 timer. Din arbejdsgiver har ikke pligt til at sørge for politianmeldelse.

Mange skadelidte mister muligheden for fuld erstatning
Vi ser hos ErstatningPlus Erstatningsadvokater mange sager, hvor arbejdsgivere og medarbejdere undlader at foretage politianmeldelse, fordi man vurderer, at nogle typer af vold og trusler er en del af arbejdet med den type patienter/borgere. Dette betyder desværre, at mange skadelidte efterfølgende ikke kan få erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste mv.

Er du i tvivl om, hvorvidt der i dit tilfælde vil kunne dispenseres fra kravet om politianmeldelse, vil vores anbefaling være, at du sørger for at politianmelde hændelsen inden for 72 timer for ikke at risikere at miste muligheden for at få erstatning.

Ny vejledning fra Justitsministeriet med eksempler
I en vejledning fra Justitsministeriet kan du læse mere, og her kan du også på side 6-8 se nogle eksempler på situationer, hvor Erstatningsnævnet vil dispensere fra kravet om rettidig politianmeldelse samt nogle sager, hvor der ikke vil blive givet dispensation.

Du kan også læse mere om erstatning til ofre på vores hjemmeside eller kontakte os for en gratis vurdering af din sag.